ارشد مدیا

تجربیات رتبه برترهای کنکور ارشد مدیریت ۹۴ (رو اسامی کلیک کنید)

مسعود وفابخش

سینا شیری

سید رضا خادمی

مهدی حسن زاده

ولی الله زعیمی

نحوه مطالعه درس اقتصاد برای کنکور ارشد مدیریت

پادکست آرش عمرزاده

اهمیت خلاصه نویسی برای کنکور ارشد مدیریت

پادکست آرش عمرزاده

نکات کلیدی در مورد آزمون های آزمایشی

پادکست آرش عمرزاده

اهمیت دوران جمع بندی(راند طلایی)

پادکست آرش عمرزاده

هدف گذاری و تصمیم گیری بعد از اومدن نتایج اولیه کنکور

پادکست آرش عمرزاده

مصاحبه کانال ارشد مدیریت با شریف احمدی فر

پادکست مصاحبه

Designed and Implemented
By S.R.Khademi