جزوه فصل به فصل اقتصاد کلان

جزوات اقتصاد خرد یکی از بهترین خدماتی بود که در دو سال اخیر انجام دادیم. بازخوردهای خوب شما و درخواست های دوستان باعث شد که جزوات فصل به فصل اقتصاد کلان را هم منتشر کنیم.


جزوات فصل به فصل نکات گنگ، مبهم و کور کتاب دکتر نظری رو پوشش میده. هم میشه به عنوان منبع اصلی در نظر گرفت و هم میتونید به عنوان منبع مکمل کتاب دکتر نظری استفاده کنید. از خوندن جزوه لذت ببرید.

دانلود فصل چرخه های تولید و درآمد ملی
دانلود فصل حساب های ملی
دانلود فصل شاخص قمیت ها

Designed and Implemented
By S.R.Khademi